Selecteer een pagina

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en disclaimer

Het gebruik van Appli is gratis. We vragen je vooraf om toestemming via een Opt-in binnen de Appli app om jouw profiel en de ingevulde gegevens te gebruiken om een match te maken met een bedrijf of student. Tevens geef je via de Opt-in toestemming om je via email op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de app en interessante acties waarvan wij denken dat die voor jou interessant kunnen zijn op basis van de door jou ingevulde gegevens op de Appli app. Je kunt jouw profiel eenvoudig verwijderen binnen de instellingen van de app.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.Appli.nl (“Website”) en de app Appli (“App”). Met jouw bezoek aan deze Website en App en/of jouw gebruik van de op of via deze Website en App verstrekte informatie (“Informatie”), verklaar je kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. De toegang tot deze Website en App door minderjarigen is aan de toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers (zoals bijvoorbeeld de ouders) onderworpen. Indien je niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze voorwaarden, dien je deze Website of App niet te bezoeken en/of Informatie niet te gebruiken.

Over de Website en App
De Informatie heeft uitsluitend betrekking op Nederland en België (Vlaanderen) en dient louter voor informatieve doeleinden. Het gebruik van de Informatie is voor jouw eigen rekening en risico. De Website, de App en de Informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is. Appli garandeert ook niet dat deze Website of App virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Ben je van mening dat er een onjuistheid staat in de Website of in de app? Laat het ons dan weten via info@Appli.nl.

Wijzigingen
Appli kan de Informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra deze op de Website of op de App worden vermeld. De bepalingen onder “toepasselijkheid” zijn van overeenkomstige toepassing.

Intellectuele Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Website, de App en de Informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Appli. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de Informatie en/of de Website en/of de App openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voorzover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kun je altijd contact met ons opnemen via info@Appli.nl. Als je ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geef je ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor jouw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.

Beperking Aansprakelijkheid
Appli aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit (i) de Website en (ii) de App- waaronder de werking en/of het gebruik van, en (iii) de Informatie – waaronder het gebruik ervan.

Links naar derden
De Website en de App kunnen links bevatten naar websites of apps van derden. Wij selecteren de websites of apps waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Appli kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites of apps van derden.

Over jou
Je verbindt je ertoe deze Website en deze App te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Jouw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zul je geen handelingen verrichten die Appli, op welke wijze dan ook, kunnen schaden.

Over uw Persoonsgegevens
Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als je gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor je de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Daarnaast kunnen jouw gegevens gebruikt worden voor het via email maximaal 1 keer per maand versturen van speciale acties waarvan wij denken dat die interessant voor je zou kunnen zijn in relatie tot de Appli app. Jouw gegevens worden in een bestand vastgelegd en bewaard voor maximaal 2 jaar. Het bestand wordt ook gebruikt om je verdere mededelingen te doen over ons, onze diensten en/of onze producten. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses. Jouw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, aan bewerkers van Appli of indien je daarmee overigens hebt ingestemd bij het verstrekken van jouw gegevens. Wij maken verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de Website of de App wordt bezocht; via welke links dat gebeurt en dergelijke. Hiervoor gebruiken we cookies. Dat zijn kleine bestanden die door jouw computer worden gedownload als je de Website of de App bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht je dat willen, dan kun je deze functie uitschakelen in je eigen browser. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website of de App geen gebruik kunt maken. Indien je overigens vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of als je jouw gegevens wenst in te zien of aan te passen, neem dan contact met ons op via info@Appli.nl.

Beveiliging
Alle gegevens worden versleuteld opgeslagen in een aparte database en er wordt gebruikt gemaakt van SSL certificaten. Appli heeft een vastgesteld en geïmplementeerd beveiligingsbeleid en heeft fysieke maatregelen getroffen voor toegangsbeveiliging, inbraakalarm, logische toegangscontrole met wachtwoorden en een automatische login van toegang tot gegevens incl. een controleprocedure.

Online Communicatie
Het is mogelijk dat berichten die je per e-mail of via de App aan Appli verstuurt niet veilig zijn. Appli raad je aan vertrouwelijke informatie niet per e-mail aan Appli te versturen. Indien je er voor kiest berichten per e- mail of via de App aan Appli te versturen, aanvaard je het risico dat deze berichten door derden kunnen worden onderschept, misbruikt en gewijzigd. Appli garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten via de App of in het algemeen tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken daarvan. Indien je gebruikt maakt van de Appli App, dien je zelf in de instellingen aan te geven of je notificaties/pushberichten kan ontvangen via jouw telefoon als gebruik wordt gemaakt van de Appli App.

Toepasselijk Recht
Op deze Website en op de App alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Aanvullende bepalingen
De gegevens van onze bezoekers worden uitsluitend gebruikt om te informeren over de producten en diensten van Appli. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site of binnen de app.

Appli is een concept van Interview BV, handelend onder de naam Appli,

www.appli.nl.